Raportowanie i analizy zasobów ludzkich

Oferujemy rozwiązania umożliwające analizy i controlling zasobów ludzkich organizacji na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Struktura zatrudnienia

 • Struktura wieku, płci, wykształcenia pracowników – trendy
 • Udział zatrudnienia w produkcji (zatrudnienie w produkcji/zatrudnienie ogółem)
 • Struktura zatrudnienia wg szczebla
 • Średni staż pracowników wg szczebla, wydziału
 • Struktura zatrudnienia wg lat do emerytury
 • Wielkość i struktura zatrudnienia wg lokalizacji, wydziału

Czas pracy, nieobecności

 • Odsetek nieobecności, nieobecności chorobowych wg wydziału
 • Nieobecności wg przyczyny
 • Ilość nadgodzin wg wydziału
 • Średnia ilość przepracowanych godzin, nadgodzin nieobecności wg wydziału

Wynagrodzenia

 • Rozkład wynagrodzeń ogółem, wg szczebla, stanowiska, wydziału, oddziału
 • Udział podstawy wynagrodzenia w wynagrodzeniu ogółem wg szczebla, wydziału, trendy
 • Podwyżki [%] wg szczebla, wydziału, oddziału
 • Średnie wynagrodzenia w działach, oddziałach wg szczebla
 • Wielkość premii wg szczebla i wydziału, oddziału

Koszty pracy

 • Średni koszt godziny pracy na produkcji (wg kosztów zatrudnienia na produkcji, ogółem), trend
 • Koszty nieobecności chorobowych (ogółem, jako % kosztów pracy ogółem)
 • Rozkład kosztów zatrudnienia wg składnika

Wydajność pracy

 • Przychód na godzinę pracy (ogółem, na produkcji)
 • Ilość godzin produkcyjnych (na zlecenia produkcyjne) na zatrudnionego (ogółem, w produkcji) wg wydziału
 • Ilość godzin produkcyjnych (na zlecenia produkcyjne) na ilość godzin dostępnych ogółem wg wydziału
 • Ilość nadgodzin produkcyjnych do godzin produkcyjnych ogółem wg wydziału
 • Nieobecności (% czasu nieobecności, w produkcji, ogółem)
 • Przychód na zatrudnionego (etat)

Stabilność kadry

 • Ilość odchodzących, nowych pracowników, rotacja pracowników
 • Ilość zmian stanowisk, awansów, degradacji

Kariera

 • Średni czas awansu wg stanowisk
 • Stanowiska z największym odsetkiem odejść

Korzyści

 • Możliwość podejmowania lepszych decyzji przez zrozumienie struktury kosztów pracy i struktury zatrudnienia
 • Możliwość optymalizacji kosztów zatrudnienia przez lepsze zrozumienie źródeł i miejsc ich powstawania
 • Możliwość oszczędności przez optymalizację zatrudnienia i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich
 • Możliwość polepszenia wyników przez reagowanie na zmniejszoną wydajność pracy, zwiększoną rotację, itp.
 • Oszczędność czasu pracy analityków